HABITATE UNIFAMILIAR
Sant Esteve de Palautordera
2017 – 2018

www.rga.cat

Habitatge amb estructura d’entramat lleuger de fusta
Aillaments amb fibra de fusta
Acabat exterior amb tauler de pi tractat

+