REHABILITACIÓ DE MASIA A OSONA
Gurb. 2020-2021
Projecte i Direcció d’Obra

Rehabilitem les cobertes en mal estat, amb bigues podrides i amb molta fletxa degut a les goteres per falta de manteniment durant anys. Substituim l’embigat per fusta laminada encolada. Refem el ràfec a la catalana, incorporem aillament tèrmic i fem un cèrcol perimetral de formigó armat per cosir totes les parets de càrrega.

+