REHABILITACIÓ DE MASIA A OSONA
Gurb. 2020-2021
Projecte i Direcció d’Obra

Rehabilitem les cobertes en mal estat
Substitució d’embigat per fusta laminada encolada
Refem ràfec a la catalana
Incorporem aillament i cèrcol perimetral

+